Nghị quyết HĐQT số 59/2014/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và Báo cáo UBCKNN kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Nghị quyết HĐQT số 59/2014/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và Báo cáo UBCKNN kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 1396 lượt đọc
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét 1016 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 1039 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2010
Báo cáo tài chính năm 2010 1009 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2011
Báo cáo tài chính quý I năm 2011 1015 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2011
Báo cáo tài chính quý II năm 2011 1037 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét 1026 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý III năm 2011
Báo cáo tài chính quý III năm 2011 1076 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 1026 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 1025 lượt đọc
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 1065 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2012
Báo cáo tài chính quý I năm 2012 1005 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 960 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2012
Báo cáo tài chính quý II năm 2012 946 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012 914 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2012
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2012 936 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý III năm 2012
Báo cáo tài chính quý III năm 2012 927 lượt đọc
BAMCORP thành lập 2 Chi nhánh mới
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BAMCORP) Vũ Phi Hổ vừa ký quyết định thành lập 2 Chi nhanh mới là: Xí nghiệp (XN) khai thác mỏ Nà Duồng và XN khai thác mỏ Pù Sáp ngay sau khi HĐQT Công ty ban hành nghị quyết về việc này. 1298 lượt đọc