Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét 959 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010
Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 979 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2010
Báo cáo tài chính năm 2010 951 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2011
Báo cáo tài chính quý I năm 2011 954 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2011
Báo cáo tài chính quý II năm 2011 972 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2011 đã được soát xét 971 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý III năm 2011
Báo cáo tài chính quý III năm 2011 1021 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 967 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 969 lượt đọc
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 1001 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý I năm 2012
Báo cáo tài chính quý I năm 2012 954 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 901 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý II năm 2012
Báo cáo tài chính quý II năm 2012 890 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012 863 lượt đọc
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2012
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2012 880 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý III năm 2012
Báo cáo tài chính quý III năm 2012 869 lượt đọc
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012 878 lượt đọc
BAMCORP thành lập 2 Chi nhánh mới
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BAMCORP) Vũ Phi Hổ vừa ký quyết định thành lập 2 Chi nhanh mới là: Xí nghiệp (XN) khai thác mỏ Nà Duồng và XN khai thác mỏ Pù Sáp ngay sau khi HĐQT Công ty ban hành nghị quyết về việc này. 1230 lượt đọc